• Nowy 2
 • Nowy 3
 • Nowy 05
 • Slide 11
 • Slide 12
 • Slide 13
 • Slide 14

Dyrekcja szkoły, chóry szkolne Wiolinki oraz Crescendo serdecznie zapraszają na tradycyjny Koncert Majowy pt. „Piosenka jest dobra na wszystko“, który odbędzie się 17 maja 2024 o godzinie 17.00 w sali koncertowej Parafii Śląskiego Kościoła Ewangelickiego A.W. w Trzyńcu.

 

                     

Školní řád

Základní škola:

Základní škola a mateřská škola Stanisława Hadyny s polským jazykem vyučovacím Bystřice 366

I. Preambule

          Školní řád Základní školy Základní škola a mateřská škola Stanisława Hadyny s polským jazykem vyučovacím Bystřice 366, vychází především ze Všeobecné deklarace lidských práv, která byla přijata a vyhlášena rezolucí Valného shromáždění 217 A (III) dne 10.12.1948, a z právních předpisů platných v České republice.

Školní řád je zpracován na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Zároveň vychází ze zvyklostí a místních podmínek této školy. 

          Za výchovu a řádné vzdělávání každého žáka ze zákona odpovídají jeho zákonní zástupci. Pedagogové školy se na naplnění této zákonné povinnosti podílejí. Není jim proto lhostejné, jak se chovají žáci v prostoru školy v době vyučování, na veřejnosti mimo areál školy při školních akcích, ale ani v době mimo vyučování bez přímého dohledu rodičů. Není jim lhostejné, jak žáci propagují dobré jméno školy. 

          Žáci školy mají právo, aby byli respektováni v souladu s Deklarací lidských práv a Úmluvou o právech dítěte. S těmito právy souvisí i jejich povinnost uplatňovat totéž ve vztahu ke spolužákům, učitelům, rodičům a všem ostatním osobám. Pro každého žáka školy je spolužák jeho kamarád, kterému je třeba pomoci, poradit a respektovat ho. Nemůže se stát ustrkovaným nebo ponižovaným.         

         Školní řád platí nejenom v areálu celé školy po celou dobu školního vyučování, ale i při všech školních akcích, které se konají mimo tyto prostory.

II.     Práva a povinnosti žáků

1. Žák školy má právo:

-       na vzdělávání a poskytování školských služeb dle ustanovení školského zákona
  Vzdělávání žáků probíhá podle Školního vzdělávacího programu, který je k dispozici v listinné podobě v ředitelně.

-      na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání, znát kritéria hodnocení výsledků vzdělávání, být dostatečně a včas informován o svém pokroku,
o případných problémech, vyjádřit se ke svému hodnocení        
     Žákům jsou poskytovány pravidelně informace o průběhu a výsledcích vzdělávání, a to formou ústní a prostřednictvím systému Bakalář. Kritéria hodnocení a klasifikace se řídí pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, která jsou součástí tohoto školního řádu.
               

 -        vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajících se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, přičemž jejich vyjádření musí být věnována pozornost odpovídající jejich věku a stupni vývoje
Žáci mají možnost kdykoliv se obracet se svými podnětnými připomínkami a názory na všechny pedagogické pracovníky a využívat služeb výchovného poradce, preventivy sociálně patologických jevů a školního psychologa. 

-        na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkající se vzdělávání podle školského zákona
  Žáci se mohou obrátit, kromě vyučujících a třídních učitelů, na výchovnou poradkyni, preventistu sociálně patologických jevů a školního psychologa. Uvedení pedagogičtí pracovníci mají za úkol pomoci při řešení vzdělávacích, ale i osobních problémů žáků.

-      na ochranu před všemi formami diskriminace, násilí, zneužívání
  
Žáci se mohou obrátit na vyučující a třídní učitele, případně na metodičku školní prevence sociálně patologických jevů. Poradenská činnost školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů napomáhá předcházet a odstraňovat některé sociálně patologické jevy.

-      na vzdělávací postupy, způsob ověřování dosažených výsledků a hodnocení, které vycházejí z individuálních vzdělávacích potřeb. Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami mají právo na vzdělání, jehož obsah, formy a metody odpovídají jejich vzdělávacím potřebám a možnostem
Příslušné vzdělávací postupy, vzdělávací strategie, metody hodnocení práce žáků, zaměření forem a metody vzdělávací činnosti se žáky se speciálními poruchami učení a chování jsou rozvedeny ve Školním vzdělávacím programu.

-      na zajištění dostatečného prostoru pro všestranný rozvoj osobnosti, pro vlastní aktivitu v poznávání, sociální komunikaci, dostatek odpočinku a volného času.  Režim vyučovacího dne, režim pobytu žáka ve škole vychází ze základních fyziologických a psychologických potřeb žáka a je zakotven v tomto školním řádu.

Školní parlament

               Školní parlament (Samorząd Uczniowski) je instituce zřízená za účelem zvýšení vlivu žáků na dění ve škole. Žáci se učí zodpovědnosti, demokratické diskusi a demokratickému způsobu řešení problémů. Parlament hledá cesty k odstranění problémů, jež se ve škole vyskytnou, a zaručuje realizaci nalezených řešení. Dále vymýšlí, plánuje a realizuje nejrůznější vylepšení školního života, akce pro žáky i veřejnost nebo organizuje charitativní činnost žáků školy. Zástupce (poslance) do parlamentu vysílají všechny třídy druhého stupně. Každá třída má v parlamentu 1 křeslo. Parlament se schází jednou za měsíc.

Hlavní úkoly parlamentu

-      zastupování zájmů všech žáků naší školy, utváření komunikačních dovedností a práce ve skupině

-      udržování přátelské atmosféry ve škole

-      výuka samostatnosti a odpovědnosti za svá rozhodnutí, předkládání návrhů na změny ve škole vedení školy

-      kreativní diskuse a spolupráce s učiteli

-      pomoc při realizaci aktuálních záležitostí školy

Žák školy má povinnost :

-        dbát dobrého jména školy

-        řádně docházet do školy podle stanoveného rozvrhu hodin a v době dalších výchovných a vzdělávacích aktivit organizovaných základní školou, které vyhlásí ředitel školy jako povinné

-        účastnit se výuky nepovinného předmětu, práce zájmového kroužku školy apod., pokud se do činností těchto dobrovolných aktivit přihlásil

-        dodržovat školní řád, předpisy a pokyny pedagogických pracovníků školy, s nimiž byl seznámen.        

-        aktivně se účastnit výuky. Žák školy je spoluodpovědný za výsledky svého vzdělávání. Výuka probíhá na základě dialogu, vzájemného respektu a pochopení mezi učitelem a žákem.

-        respektovat práva druhého. Je nepřípustné násilí vůči druhému, ponižování, zesměšňování a další formy omezování práv druhého.

-        plnit pokyny pedagogických i správních zaměstnanců školy, které jsou v souladu s právními předpisy a školním řádem

-        využívat prostory, zařízení, učební pomůcky a učebnice zapůjčené školou tak, aby byly udrženy v pořádku

-        usilovat o konstruktivní řešení případných konfliktních situací ve škole

-        do školy přicházet vhodně a čistě oblečen a upraven. Jeho celkový vzhled je bez výstředností, odpovídá studijním a pracovním činnostem ve škole a je přiměřený jeho věku.
Je zcela nepřípustné, aby se žák dostavil do školy nebo k jiné akci pořádané školou pod vlivem alkoholu, drog nebo jiné návykové látky. Při podezření, že žák toto nařízení porušil, řeší vzniklou situaci pedagogičtí pracovníci školy bezodkladně v součinnosti se zdravotnickou službou, Policií ČR a odborem sociálně právní ochrany dětí. Současně jsou vyrozuměni zákonní zástupci žáka. Takové jednání žáka bude považováno za závažné a zaviněné porušení školního řádu.

 -        nevzdalovat se z budovy školy během vyučovací doby bez vědomí učitele, a to i o přestávkách.

-        nosit do školy učebnice a žákovské potřeby podle rozvrhu hodin a pokynů vyučujících

-        nenosit do školy věci, které mohou ohrozit zdraví, způsobit úraz
V této souvislosti je absolutně nepřípustné užívání a přechovávání drog a návykových látek, alkoholu, tabákových výrobků a elektronických cigaret.

-        zakazuje se na pozemku školy prodávat drogy, alkohol, tabákové výrobky, kuřácké pomůcky a elektronické cigarety

-        nenosit do školy literaturu a jiné tiskoviny s pornografickým či vulgárním obsahem, obsahem propagujícím hnutí směřující k potlačování národnostních a sociálních svobod občanů garantovaných Ústavou a zákony ČR, směřujících k propagaci fašismu a rasové nesnášenlivosti

-        mít vypnutý mobilní telefon (pokud jej žák má u sebe) po celou dobu pobytu žáka ve škole. Nestačí mít jen vypnuté vyzvánění telefonu. K výuce a další činnosti žáka ve škole není mobilní telefon nezbytný 

-        nenosit do školy ani na akce pořádané školou žádné vlastní audio vizuální prostředky. Jde především o jakékoliv technické prostředky k nahrávání a reprodukci zvuku a obrazu (MP3 přehrávače, kazetové a diskové přehrávače, DVD přehrávače obrazu, fotopřístroje diktafony atd.) Výjimku může v konkrétním případě stanovit vyučující

-        nenosit do školy cenné věci a větší finanční hotovost. Ve výjimečných případech může žák uložit finanční hotovost ihned po příchodu do školy u pedagogického pracovníka

-        informovat bezodkladně vyučujícího nebo třídního učitele v případě ztráty osobní věci

-        poskytnout pomoc spolužákům, v rámci svých možností, případně oslovit pracovníky školy, aby pomoc zajistili 

           V případě porušení pravidel stanovených tímto školním řádem pro vnášení a používání věcí žákem, a pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví uplatní škola při vzniku škody na těchto věcech nebo újmy na zdraví pravidlo o zavinění poškozeného (§ 2918 občanského zákoníku), v jehož důsledku se povinnost školy k náhradě vzniklé škody nebo újmy (§ 391 zákona č. 262/2006 Sb.) poměrně sníží nebo úplně zanikne.

 

III.    Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků

Zákonní zástupci žáků mají právo:

           Na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka, znát kritéria hodnocení výsledků vzdělávání a být dostatečně a včas informován o výsledcích vzdělávání žáka.
Zákonným zástupcům jsou poskytovány pravidelně informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách rodičů s vyučujícími, formou individuálních pohovorů a konzultací s pedagogy školy.
Kritéria hodnocení a klasifikace se řídí pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, která jsou součástí tohoto školního řádu.

             Volit a být volen do Školské rady podle pravidel, které stanovuje v souladu se školským zákonem zřizovatel školy.

              Vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dětí ve škole.
Vznášet připomínky a podněty k práci školy vedení školy a Školské radě.

             Na konzultaci s pedagogy
Zákonní zástupci mají možnost konzultovat otázky a problémy výchovy a vzdělávání žáka se všemi pedagogy školy, zejména využívat služeb výchovného poradenství a služeb metodika školní prevence sociálně patologických jevů.
 

Zákonní zástupci žáků mají povinnost:

-        zajistit, aby žák docházel řádně do školy, na vyzvání ředitele školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka

-        informovat školu o zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání
      
Onemocní-li žák infekční chorobou, nebo se taková choroba vyskytne u osob, s nimiž žák bydlí, oznámí zákonný zástupce tuto skutečnost škole. V takovém případě může žák navštěvovat školu pouze se souhlasem lékaře.
       Pokud se žák nemůže ze zdravotních důvodů zúčastnit výuky tělesné výchovy nebo jiné činnosti ve škole (například v období rekonvalescence po nemoci), sdělí zákonný zástupce tuto skutečnost vyučujícímu prostřednictvím žáka písemně. V odůvodněných případech může vyučující vyžadovat vyjádření a doporučení k úlevám od ošetřujícího lékaře žáka.

-        dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování   
        Nepřítomnost žáka ve škole může být omluvena jen pro nemoc nebo z vážných rodinných důvodů. Důvod nepřítomnosti žáka ve vyučování musí být jeho zákonným zástupcem oznámen telefonicky nebo písemně nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka.

Uvolnění z jedné vyučovací hodiny v odůvodněných případech poskytuje vyučující, na jeden den třídní učitel, na více dnů ředitel školy. Uvolnění žáka se uskuteční pouze na základě písemné žádosti zákonného zástupce.

Při předem známém důvodu pro opuštění školy během výuky je k uvolnění nutná písemná žádost zákonného zástupce žáka.

Při náhlé nevolnosti žáka si po telefonickém sdělení školy vyzvedne žáka zákonný zástupce nebo jím určený zástupce.

Nepřítomnost žáka ve škole omlouvá písemně jeho zákonný zástupce. V případě, že celkový počet hodin nepřítomnosti žáka ve vyučování překročí 30 procent hodin za pololetí, může třídní učitel požadovat, pokud to považuje za nezbytné, od ošetřujícího lékaře potvrzení o nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci, a to pouze jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem žáka.

-        oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka a změny v těchto údajích       
       
Základní údaje jsou v evidenci školy (tzv. "školní matrika") podle § 28, odst. 2 školského zákona. Jsou to zejména:            

          jméno, příjmení, rodné číslo, státní občanství, místo trvalého pobytu žáka

          údaje o předchozím vzdělávání

          datum zahájení vzdělávání ve škole

          údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole, vyučovací jazyk

          údaje o zdravotním stavu žáka (pokud je tento údaj zákonným zástupcem poskytnut)

          údaje o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání

          datum ukončení vzdělávání ve škole

          jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresa pro doručování písemností, telefonické spojení

IV.   Provoz a vnitřní režim školy

1. Vyučovací hodina

            Vyučovací hodina trvá 45 minut. V odůvodněných případech lze hodiny dělit a spojovat.

Časové rozvržení vyučovacích hodin:

           0.                         1.                       2.                       3.                       4.                      

                             7:55   -   8:40       8:50 -   9:35       9:55 - 10:40     10:50 - 11:35  

           5.                         6.                     7.                         8.                         9.
11:45 - 12:30     12:40 - 13:25          13:55 – 14:40

            Vstup do budovy školy 366 je povolen nejdříve v 7:00 a do budovy 288 v 7:30.

Žáci, kteří se učí v budově 288, mají možnost od 6:30 navštěvovat ranní družinu.

               Polední přestávka 13:25 – 13:55

               Žáci přicházejí do školy včas, nejpozději 10 minut před zahájením vyučování.

K příchodu do školy používají žáci hlavní vchod.

               Před vstupem do budovy školy si žáci řádně očistí obuv, v šatně se přezují do školních přezůvek (hygienicky vhodná a bezpečná obuv, která nepoškozuje podlahové krytiny) a ukládají si obuv a oděv na určené místo.

               Žáci se ve škole zdržují ve své kmenové učebně, v odborných učebnách a v přilehlých chodbách či sociálních zařízeních. Na některé vyučovací hodiny přecházejí do vedlejší budovy. Bez vědomí vyučujících či pedagogického dohledu neopouštějí svévolně školní budovu.

Bez vědomí vyučujících či pedagogického dohledu nevstupují žáci do odborných učeben.

               Tělocvična školy, odborné učebny (přírodopisu, fyziky, jazykové učebny, učebna hudební výchovy, učebna informatiky, školní cvičná kuchyně) mají své vlastní provozní řády, se kterými jsou žáci seznámeni a tyto řády respektují.

               Bez vědomí zaměstnanců školy žáci nevstupují svévolně do kabinetů, kanceláří, sborovny či jiných provozních místností.

               Čas určený pro vyučovací hodiny a přestávky je ve škole signalizován zvoněním, které žáci respektují.

               Na začátku vyučovací hodiny je žák na svém určeném místě, má připraveny k práci veškeré potřebné učebnice a učební pomůcky a v klidu očekává zahájení společné práce.                     

               Není-li žák připraven na vyučovací hodinu, sdělí tuto skutečnost i s odůvodněním třídní službě.

               Ve vyučovací hodině pracuje žák samostatně a aktivně, případně se aktivně podílí na práci pracovní skupiny podle pokynů vyučujících. Neruší nevhodným chováním práci svých spolužáků. K dialogu s vyučujícím či mezi spolužáky se hlásí zdvižením ruky nebo jiným znamením, které stanoví učitel po dohodě s žáky. Při vzájemné komunikaci ve třídě respektuje společenská pravidla.

             Hodnotící testy, hodnotící písemné práce, samostatné projekty, domácí úkoly zpracovává každý žák sám. Při práci využívá svých kompetencí a očekává hodnocení úrovně jejich dosažení. Je proto zcela nedůstojné, aby žák výsledky bezpracně opisoval či využíval nevhodné nápovědy.

             Po celou dobu pobytu ve škole žáci dodržují pravidla bezpečnosti a vzájemné ohleduplnosti. V učebnách, na chodbách i v ostatních prostorech se žáci pohybují krokem. Na chodbách a na schodištích chodíme zásadně vpravo. Žáci vždy svým chováním usilují o zabránění či snížení rizika možného úrazu.

               Čas přestávek žáci účelně využívají k občerstvení a k případným hygienickým potřebám.
Při použití WC žáci zachovávají pravidla hygieny a čistoty. V těchto prostorách se zbytečně nezdržují.   

               V době přestávek se žáci zdržují ve třídách nebo v přilehlých chodbách. V době velké přestávky nebo polední přestávky mohou žáci podle počasí využít prostor před školou. Při pobytu venku dbají pokynů pedagogického dohledu.

Do odborných učeben se žáci přesunují podle pokynů vyučujících.

               Při odchodu ze třídy nebo z odborné učebny uloží žák potřebné věci či pomůcky podle pokynů a pravidel (uložení židlí, ukončení provozu počítačů, uložení pomůcek, atd.) a zanechá po sobě čisté a uklizené pracovní místo.

               Pokud po ukončení vyučování žáci nemají v prostoru školy další organizovanou mimoškolní činnost, odcházejí neprodleně domů a nezdržují se v areálu školy.

               Žáci si nezvou do školní budovy osobní návštěvy, a to ani během přestávek.
 

Povinnosti třídní služby

-        ve třídách je stanovena třídní služba – dvojice žáků, která se po týdnech střídá. Službu určuje třídní učitel.

-        služba se stará o pořádek ve třídě a v šatně třídy, o estetické prostředí, usměrňuje chování svých spolužáků v souladu se školním řádem

-        služba zabezpečuje potřebné pomůcky pro výuku (podle pokynů vyučujících)

-        na začátku vyučovací hodiny seznámí vyučujícího s absencí žáků ve třídě (případně i s důvody jejich absence) a sdělí vyučujícímu jména žáků, kteří se omlouvají

-        po ukončení vyučovací hodiny připraví služba tabuli a ostatní pomůcky k práci v následující vyučovací hodině nebo k práci v následujícím dni, provede kontrolu pořádku a čistoty ve třídě

-        nedostaví-li se vyučující do vyučovací hodiny 10 minut po zvonění, hlásí služba tuto skutečnost vedení školy

5. Pravidla vzájemných vztahů žáků a zaměstnanců školy, pravidla chování

-        žák zdraví všechny osoby ve škole. Všechny zaměstnance školy zdraví i na veřejnosti. Při vzájemném setkání zdraví „dobrý den“ a při odchodu „na shledanou“

-        ve styku s pracovníky školy užívají žáci oslovení „paní ředitelko“, „paní zástupkyně ředitele“, „paní učitelko“, „pane učiteli“, „paní vychovatelko“, „paní uklízečko“, „pane školníku“, atd.

-        ke všem pracovníkům školy a dospělým osobám ve škole i na veřejnosti se žáci chovají slušně a zdvořile


6. Bezpečnost a ochrana zdraví žáků, ochrana před sociálně patologickými jevy, a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

-        poučení o bezpečnosti a požární ochraně provádí třídní učitel, případně další vyučující na začátku školního roku a před zahájením výuky v předmětech, kde je poučení třeba, případně vždy před každou akcí pořádanou mimo areál školy. O poučení je vždy proveden příslušný zápis. Žáci jsou povinni dbát pravidel uvedených v těchto poučeních.

-        poučení provádějí pravidelně také učitelé odborných předmětů, kde hrozí zvýšené riziko úrazů (tělesná výchova, fyzika, chemie, pracovní vyučování atd.)

-        ve školních budovách žáci nezapojují elektrické spotřebiče do elektrické sítě,
i když jsou to učební pomůcky. S těmito pomůckami mohou manipulovat pouze pod dohledem vyučujícího. Všechny přenosné elektrické přístroje používané ve škole, včetně učebních pomůcek, podléhají pravidelné odborné revizi.

-        v rámci prevence před možným požárem žáci nenosí do areálu školy zápalky, zapalovač či jiný zdroj otevřeného ohně

-        při větrání tříd se žáci nevyklánějí z oken, z oken nevyhazují žádné předměty

- žáci do školy zásadně nenosí věci, které by mohly ohrozit zdraví, způsobit úraz nebo ohrožovat mravní výchovu spolužáků  

- dojde-li k poranění žáka (včetně drobného), nahlásí žák nebo jeho spolužáci tuto skutečnost neodkladně dozírajícímu, vyučujícímu nebo třídnímu učiteli. Vyučující, při jehož hodině nebo při jehož dohledu došlo ke zranění žáka, rozhodne o způsobu ošetření žáka a nahlásí tuto událost vedení školy.

všichni pedagogičtí pracovníci, zejména školní metodik prevence, průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, uplatňují různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků 

-        školní metodik prevence zajišťuje spolupráci s rodiči v oblasti prevence, informuje je o preventivním programu školy a dalších aktivitách 

-       žáci školy mají přísný zákaz nošení, držení, distribuce a zneužívání návykových látek v areálu školy. Zakazují se jakékoli projevy šikany (tj. omezování osobní svobody, ponižování a pod.),                    netolerance, nepřátelství a násilí, stejně jako vulgární vyjadřování nebo jiné projevy snižující důstojnost jiných osob.

7. Chování žáků mimo školu

          Za chování žáků mimo školu a mimo školní akce plně odpovídají zákonní zástupci žáka.
           Žáci školy vždy dělají škole čest a dbají jejího dobrého jména.

8. Zákaz činnosti a propagace politických stran a hnutí, zákaz reklamy

          Ve škole není povolena činnost politických stran a politických hnutí ani jejich propagace. Ve škole není povolena reklama, která je v rozporu s cíli a obsahem vzdělávání; dále reklama a prodej výrobků ohrožujících zdraví, psychický nebo morální vývoj dětí nebo přímo ohrožujících či poškozujících životní prostředí.

9. Podmínky zacházení s majetkem školy ze strany žáků

-       žák šetrně zachází se svěřenými učebnicemi, školními potřebami a školním majetkem. Každé svévolné poškození nebo zničení majetku školy, žáků, učitelů či jiných osob hradí v plném rozsahu žák, který poškození způsobil.

-        každé poškození nebo závadu v učebně hlásí žák vyučujícímu, třídnímu učiteli nebo vedení školy.

-        každý žák odpovídá za čistotu a pořádek svého pracovního místa a nejbližšího okolí.

-        před odchodem ze třídy každý žák uklidí své pracovní místo a jeho okolí. Služba odpovídá za čistotu prostoru kolem tabule a za pořádek v celé třídě.

         -        žákům je přísně zakázáno manipulovat s elektrickými spotřebiči, vypínači a hasicími přístroji. Z bezpečnostních důvodů se žákům zakazuje otevírání oken o přestávkách a sezení na okenních    parapetech.

           -        žák nemanipuluje s rozvody elektro a plynu v laboratořích, s vybavením odborných pracoven, s uloženými exponáty a modely. 


Součástí tohoto školního řádu jsou následující pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků základní školy:

Pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků základní školy (klasifikační řád)

Hodnocení a klasifikace žáka:

Výsledky vzdělávání žáka v jednotlivých povinných a nepovinných předmětech stanovených školním vzdělávacím programem se v případě použití klasifikace hodnotí na vysvědčení stupni prospěchu:

– 1 –

výborný

– 2 –

chvalitebný

– 3 –

dobrý

– 4 –

dostatečný

– 5 –

nedostatečný

Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:

prospěl(a) s vyznamenáním prospěl(a) neprospěl(a)

            Žák prospěl s vyznamenáním, není-li klasifikace v žádném povinném předmětu horší než stupeň 2 – chvalitebný a průměrný prospěch z povinných předmětů není horší než 1,50 a chování je hodnoceno jako velmi dobré.

               Žák prospěl, není-li klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 – nedostatečný.

               Žák neprospěl, je-li klasifikace v některém povinném předmětu vyjádřena stupněm 5 – nedostatečný.                                                            

Pravidla hodnocení žáků

1.          Obecné zásady pro hodnocení a klasifikaci:

             Při hodnocení a při průběžné i celkové klasifikaci pedagogický pracovník (dále jen "učitel") uplatňuje přiměřenou náročnost a pedagogický takt vůči žákovi.

             Při celkové klasifikaci přihlíží učitel k věkovým zvláštnostem žáka i k tomu, že žák mohl v průběhu klasifikačního období zakolísat v učebních výkonech pro určitou indispozici.

             Pro potřeby klasifikace se předměty dělí do tří skupin – předměty s převahou teoretického zaměření, předměty s převahou praktických činností a předměty s převahou výchovného zaměření.

           Kritéria pro jednotlivé klasifikační stupně jsou formulována především pro celkovou klasifikaci. Učitel však nepřeceňuje žádné z uvedených kritérií, posuzuje žákovy výkony komplexně, v souladu se specifikou předmětu.

  2.          Získávání podkladů pro hodnocení a klasifikaci:

Podklady pro hodnocení a klasifikaci výchovně vzdělávacích výsledků a chování žáka získává učitel zejména těmito metodami, formami a prostředky:

-        soustavným diagnostickým pozorováním žáka 

-        soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování

-        různými druhy zkoušek (písemné, ústní, grafické, praktické, pohybové), didaktickými testy

-        kontrolními písemnými pracemi a praktickými zkouškami

-        analýzou výsledků činnosti žáka

-       konzultacemi s ostatními učiteli a podle potřeby i s pracovníky pedagogicko-psychologických poraden a zdravotnických služeb, zejména u žáka s trvalejšími psychickými a zdravotními potížemi a poruchami

-        rozhovory se žákem a zákonnými zástupci žáka 

           Žák musí být z předmětu vyzkoušen ústně nebo písemně alespoň třikrát za každé pololetí, u žáků s prokázanými poruchami učení je optimální, pokud je z toho zkoušen nejméně jednou způsobem odpovídajícím specifické poruše. Učitel oznamuje žákovi výsledek každé klasifikace a poukazuje na klady a nedostatky hodnocených projevů, výkonů, výtvorů. Při ústním vyzkoušení oznámí učitel žákovi výsledek hodnocení okamžitě. Výsledky hodnocení písemných zkoušek a prací a praktických činností oznámí žákovi nejpozději do 30 dnů.

             Kontrolní písemné práce a další druhy zkoušek rozvrhne učitel rovnoměrně na celý školní rok, aby se nadměrně nenahromadily v určitých obdobích.

             Termín kontrolní práce prokonzultuje učitel s třídním učitelem, tak aby, pokud je to možné, v jednom dni žáci nekonali více než jednu zkoušku stejného charakteru.

             Učitel je povinen vést soustavnou evidenci o každé klasifikaci žáka.

  3.           Klasifikace žáka

           Žáci se klasifikují ve všech vyučovacích předmětech uvedených v učebním plánu příslušného ročníku. 

           Klasifikační stupeň určí učitel, který vyučuje příslušnému předmětu.

           V předmětu, ve kterém vyučuje více učitelů ve stejné třídě (skupině), určí výsledný stupeň za klasifikační období příslušní učitelé po vzájemné dohodě.

          Při určování stupně prospěchu v jednotlivých předmětech na konci klasifikačního období se hodnotí kvalita práce a učební výsledky, jichž žák dosáhl za celé klasifikační období. Přitom se přihlíží k systematičnosti v práci žáka po klasifikační období. Stupeň prospěchu se neurčuje na základě průměru z klasifikace za příslušné období.

            Při určování klasifikačního stupně posuzuje učitel výsledky práce žáka objektivně, nesmí podléhat žádnému vlivu subjektivnímu ani vnějšímu.

           Třídní učitelé a vedení školy se mohou o stavu klasifikace ve třídě informovat v klasifikačním archu, který je po dobu školního roku vložen do třídní knihy a vyučující jednotlivých předmětů dbají na jeho řádné vedení.

             Případy zaostávání žáků v učení a nedostatky v jejich chování se projednají v pedagogické radě.

           Na konci klasifikačního období, v termínu, který určí ředitel školy, zapíší učitelé příslušných předmětů číslicí výsledky celkové klasifikace do elektronické evidence žáků a třídní učitelé je doplní do katalogového listu žáka.

             Učitelé jednotlivých předmětů připraví podklady pro opravné zkoušky, pro klasifikaci v náhradním termínu apod. a předá dotčeným žákům přehled učiva a další potřebné podklady.

         Zákonné zástupce žáka informuje o prospěchu a chování

- učitel jednotlivých předmětů dle pokynů ředitele školy (třídní schůzky, konzultační dny, …)

- třídní učitel, nebo učitel, jestliže o to zákonní zástupci žáka požádají, nebo v případě mimořádného zhoršení prospěchu nebo chování, bezprostředně a prokazatelným způsobem

            - přechází-li žák do jiné školy, zašle ředitel dosavadní školy škole, na niž žák přechází, dokumentaci o žákovi a záznam o jeho chování a prospěchu za neukončené klasifikační období

4.          Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou teoretického zaměření

             Převahu teoretického zaměření mají jazykové, společenskovědní, přírodovědné a odborné předměty a matematika. Při klasifikaci výsledků v těchto vyučovacích předmětech vychází vyučující z požadavku učebních osnov a standardu vzdělání. Při klasifikaci sleduje zejména:

-        ucelenost, přesnost a trvalost osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic, zákonitostí a vztahů, 

-        kvalitu a rozsah získaných dovedností vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti 

-        schopnost uplatňovat osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení společenských a přírodních jevů a zákonitostí,

-        kvalitu myšlení, především jeho logiku, samostatnost a tvořivost,

-        aktivitu v přístupu k činnostem, zájem o ně a vztah k nim,

-        přesnost, výstižnost a odbornou i jazykovou správnost ústního a písemného projevu,

-        kvalitu výsledků činností,

-        osvojení účinných metod samostatného studia.

  Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:

Stupeň 1 (výborný)

           Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy mezi nimi. Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a tvořivě uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí logicky správně, zřetelně se u něho projevuje samostatnost a tvořivost. Jeho ústní a písemný projev je správný, přesný a výstižný. Grafický projev je přesný a estetický. Výsledky jeho činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky. Je schopen samostatně studovat vhodné texty.

Stupeň 2 (chvalitebný)

             Žák ovládá požadované poznatky, fakta, pojmy, definice a zákonitosti v podstatě uceleně, přesně a úplně.  Pohotově vykonává požadované intelektuální a motorické činnosti. Samostatně a produktivně nebo podle menších podnětů učitele uplatňuje osvojené poznatky a dovednosti při řešení teoretických a praktických úkolů, při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí. Myslí správně, v jeho myšlení se projevuje logika a tvořivost. Ústní a písemný projev mívá menší nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. Kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků. Grafický projev je estetický, bez větších nepřesností. Je schopen samostatně nebo s menší pomocí studovat vhodné texty.

Stupeň 3 (dobrý)

           Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků, faktů, pojmů, definic a zákonitostí nepodstatné mezery. Při vykonávání požadovaných intelektuálních a motorických činností projevuje nedostatky. Podstatnější nepřesnosti a chyby dovede za pomoci učitele korigovat. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se dopouští chyb. Uplatňuje poznatky a provádí hodnocení jevů a zákonitostí podle podnětů učitele. Jeho myšlení je vcelku správné, ale málo tvořivé, v jeho logice se vyskytují chyby. V ústním a písemném projevu má nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky. Je schopen samostatně studovat podle návodu učitele.

Stupeň 4 (dostatečný)

            Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných poznatků závažné mezery. Při provádění požadovaných intelektuálních a motorických činností je málo pohotový a má větší nedostatky. V uplatňování osvojených poznatků a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují závažné chyby. Při využívání poznatků pro výklad a hodnocení jevů je nesamostatný. V logice myšlení se vyskytují závažné chyby, myšlení není tvořivé. Jeho ústní a písemný projev má vážné nedostatky ve správnosti, přesnosti a výstižnosti. V kvalitě výsledků jeho činnosti a v grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický. Závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit. Při samostatném studiu má velké těžkosti.

Stupeň 5 (nedostatečný)

             Žák si požadované poznatky neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery. Jeho dovednost vykonávat požadované intelektuální a motorické činnosti má velmi podstatné nedostatky. V uplatňování osvojených vědomostí a dovedností při řešení teoretických a praktických úkolů se vyskytují velmi závažné chyby. Při výkladu a hodnocení jevů a zákonitostí nedovede své vědomosti uplatnit ani s podněty učitele. Neprojevuje samostatnost v myšlení, vyskytují se u něho časté logické nedostatky. V ústním a písemném projevu má závažné nedostatky ve správnosti, přesnosti i výstižnosti. Kvalita výsledků jeho činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky. Závažné nedostatky a chyby nedovede opravit ani s pomocí učitele. Nedovede samostatně studovat.

  5.          Klasifikace ve vyučujících předmětech s převahou praktického zaměření.

             Při klasifikaci v těchto předmětech vychází z požadavku učebních osnov a standardu základního vzdělání. Při klasifikaci sleduje zejména:

-        vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem

-        osvojení praktických dovedností a návyků, zvládnutí účelných způsobů práce

-        využití získaných teoretických vědomostí v praktických činnostech

-        aktivitu, samostatnost, tvořivost, iniciativu v praktických činnostech

-        kvalitu výsledků činností

-        organizaci vlastní práce a pracoviště, udržování pořádku na pracovišti

-        dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a péče o životní prostředí

-        hospodárné využívání surovin, materiálů, energie, překonávání překážek v práci

-        obsluhu a údržbu laboratorních zařízení a pomůcek, nástrojů, nářadí a měřidel

  Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:

Stupeň 1 (výborný)

           Žák soustavně projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Pohotově, samostatně a tvořivě využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává pohotově, samostatně uplatňuje získané dovednosti a návyky. Bezpečně ovládá postupy a způsoby práce; dopouští se jen menších chyb, výsledky jeho práce jsou bez závažnějších nedostatků. Účelně si organizuje vlastní práci, udržuje pracoviště v pořádku. Uvědoměle dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a aktivně se stará o životní prostředí. Hospodárně využívá suroviny, materiál, energii. Vzorně obsluhuje a udržuje laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla. Aktivně překonává vyskytující se překážky.

Stupeň 2 (chvalitebný)

             Žák projevuje kladný vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem. Samostatně, ale méně tvořivě a s menší jistotou využívá získané teoretické poznatky při praktické činnosti. Praktické činnosti vykonává samostatně, v postupech a způsobech práce se nevyskytují podstatné chyby. Výsledky jeho práce mají drobné nedostatky. Účelně si organizuje vlastní práci, pracoviště udržuje v pořádku. Uvědoměle udržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a stará se o životní prostředí. Při hospodárném využívání surovin, materiálů a energie se dopouští malých chyb. Laboratorní zařízení a pomůcky, nástroje, nářadí a měřidla obsluhuje a udržuje s drobnými nedostatky. Překážky v práci překonává s občasnou pomocí učitele.

Stupeň 3 (dobrý)

             Žák projevuje vztah k práci, k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem s menšími výkyvy. Za pomocí učitele uplatňuje získané teoretické poznatky při praktické činnosti. V praktických činnostech se dopouští chyb a při postupech a způsobech práce potřebuje občasnou pomoc učitele. Výsledky práce mají nedostatky.  Vlastní práci organizuje méně účelně, udržuje pracoviště v pořádku. Dodržuje předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a v malé míře přispívá k tvorbě a ochraně životního prostředí. Na podněty učitele je schopen hospodárně využívat suroviny, materiály a energii. K údržbě laboratorních zařízení, přístrojů, nářadí a měřidel musí být částečně podněcován. Překážky v práci překonává jen s častou pomocí učitele.

Stupeň 4 (dostatečný)

              Žák pracuje bez zájmu a vztahu k práci, k pracovnímu kolektivu a praktickým činnostem. Získané teoretické poznatky dovede využít při praktické činnosti jen za soustavné pomoci učitele. V praktických činnostech, dovednostech a návycích se dopouští větších chyb. Při volbě postupů a způsobů práce potřebuje soustavnou pomoc učitele. Ve výsledcích práce má závažné nedostatky.  Práci dovede organizovat za soustavné pomoci učitele, méně dbá o pořádek na pracovišti. Méně dbá na dodržování předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o životním prostředí. Porušuje zásady hospodárnosti využívání surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů, nářadí a měřidel se dopouští závažných nedostatků.  Překážky v práci překonává jen s pomocí učitele.

Stupeň 5 (nedostatečný)

             Žák neprojevuje zájem o práci a vztah k ní, ani k pracovnímu kolektivu a k praktickým činnostem.  Nedokáže ani s pomocí učitele uplatnit získané teoretické poznatky při praktické činnosti.  V praktických činnostech, dovednostech a návycích má podstatné nedostatky. Nedokáže postupovat při práci ani s pomocí učitele. Výsledky jeho práce jsou nedokončené, neúplné, nepřesné, nedosahují předepsané ukazatele.  Práci na pracovišti si nedokáže zorganizovat, nedbá na pořádek na pracovišti. Neovládá předpisy o ochraně zdraví při práci a nedbá na ochranu životního prostředí. Nevyužívá hospodárně surovin, materiálů a energie. V obsluze a údržbě laboratorních zařízení a pomůcek, přístrojů a nářadí, nástrojů a měřidel se dopouští závažných nedostatků.

 6.          Klasifikace ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného zaměření

             Převahu výchovného zaměření má zejména tělesná a sportovní výchova. Žák částečně uvolněný z tělesné výchovy se při částečném uvolnění nebo úlevách doporučených lékařem klasifikuje s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu.

             Při klasifikaci v předmětech s převahou výchovného zaměření se v souladu s požadavky učebních osnov hodnotí:

-        stupeň tvořivosti a samostatnosti projevu

-        osvojení potřebných vědomostí, zkušeností, činností a jejich tvořivá aplikace

-        poznání zákonitostí daných činností a jejich uplatňování ve vlastní činnosti

-        vztah žáka k činnostem a zájem o ně

-        s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu žáka jeho všeobecná tělesná zdatnost

Výchovně vzdělávací výsledky se klasifikují podle těchto kritérií:

Stupeň 1 (výborný)

               Žák je v činnostech velmi aktivní. Pracuje tvořivě, samostatně, plně využívá své osobní předpoklady a velmi úspěšně, podle požadavků osnov je rozvíjí v individuálních a kolektivních projevech. Jeho projev je esteticky působivý, originální, procítěný, v branné a tělesné výchově přesný. Osvojené vědomosti, dovednosti a návyky aplikuje tvořivě. Má výrazně aktivní zájem o umění, estetiku, brannost a tělesnou kulturu a projevuje k nim aktivní vztah. Úspěšně rozvíjí svůj estetický vkus, tělesnou zdatnost.

Stupeň 2 (chvalitebný)

             Žák je v činnostech aktivní, tvořivý, převážně samostatný na základě využívání svých osobních předpokladů, které úspěšně rozvíjí v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je esteticky působivý a má jen menší nedostatky z hlediska požadavků osnov. Žák tvořivě aplikuje osvojené vědomosti, dovednosti a návyky v nových úkolech. Má aktivní zájem o umění, o estetiku, brannost a tělesnou zdatnost. Rozvíjí si v požadované míře estetický vkus, brannost a tělesnou zdatnost.

Stupeň 3 (dobrý)

             Žák je v činnostech méně aktivní, tvořivý, samostatný a pohotový. Nevyužívá dostatečně své schopnosti v individuálním a kolektivním projevu. Jeho projev je málo působivý, dopouští se v něm chyb. Jeho vědomosti a dovednosti mají četnější mezery a při jejich aplikaci potřebuje pomoc učitele. Nemá dostatečný aktivní zájem o brannost a tělesnou kulturu. Nerozvíjí v požadované míře svůj estetický vkus, brannost a tělesnou zdatnost.

Stupeň 4 (dostatečný)

             Žák je v činnostech málo aktivní a tvořivý. Rozvoj jeho schopností a jeho projev jsou málo uspokojivé. Úkoly řeší s častými chybami. Vědomosti a dovednosti aplikuje jen se značnou pomocí učitele. Projevuje velmi malou snahu a zájem o činnosti, nerozvíjí dostatečně svoji brannost a tělesnou zdatnost.

Stupeň 5 (nedostatečný)

           Žák je v činnostech převážně pasivní. Rozvoj jeho schopností je neuspokojivý. Jeho projev je povětšině chybný a nemá estetickou hodnotu. Minimální osvojené vědomosti a dovednosti nedovede aplikovat. Neprojevuje zájem o práci a nevyvíjí úsilí rozvíjet svůj estetický vkus, brannost a tělesnou zdatnost.

Hodnocení a klasifikace chování žáků

Chování žáka se hodnotí stupni hodnocení:

– 1 –

velmi dobré

– 2 –

uspokojivé

– 3 –

neuspokojivé

Obecné zásady

           Klasifikaci chování žáků navrhuje třídní učitel po projednání s učiteli, kteří ve třídě vyučují, a s ostatními učiteli, rozhoduje o ní ředitel po projednání v pedagogické radě.

           Kritériem pro klasifikaci chování je dodržování pravidel chování (školní řád) včetně dodržování vnitřního řádu školy během klasifikačního období.

           Při klasifikaci chování se přihlíží k věku, morální a rozumové vyspělosti žáka; k uděleným opatřením k posílení kázně se přihlíží pouze tehdy, jestliže tato opatření byla neúčinná.

             Postihování chování žáka mimo školu. Rodiče je třeba vést k tomu, aby plně odpovídali za své děti v oblasti výchovné. Škola hodnotí a klasifikuje žáky především za jejich chování ve škole. Jsou-li však závažné a prokazatelné důvody udělit žákovi výchovné opatření vedoucí k posílení kázně, jeví se objektivní hodnotit žáka za chování zejména ve škole, ale ve vážných případech přihlédnout k chování i mimo školu, jedná-li se o případy, jejichž projednávání se škola přímo účastní.

  Kritéria pro jednotlivé stupně klasifikace chování:

Stupeň 1 (velmi dobré)

           Žák uvědoměle dodržuje pravidla chování a aktivně prosazuje ustanovení vnitřního řádu školy. Má kladný vztah ke kolektivu třídy a školy, přispívá k jeho upevňování a k utváření pracovních podmínek pro vyučování a pro výchovu mimo vyučování. Méně závažných přestupků se dopouští ojediněle.

Stupeň 2 (uspokojivé)

           Chování žáka je v podstatě v souladu s pravidly chování a s ustanoveními vnitřního řádu školy. Dopouští se závažnějšího přestupku, nebo se opakovaně dopustí méně závažných přestupků. Nepřispívá aktivně k upevňování kolektivu. Žák je však přístupný výchovnému působení a snaží se své chyby napravit.

Stupeň 3 (neuspokojivé)

             Žák se dopustí závažného přestupku proti pravidlům chování nebo vnitřního řádu školy; zpravidla se přes důtku ředitele školy dopouští dalších přestupků, narušuje činnost kolektivu nebo se dopouští poklesků v mravném chování.

 Specifické poruchy učení

           U žáka se smyslovou nebo tělesnou vadou, vadou řeči, prokázanou specifickou vývojovou poruchou učení nebo chování se při jeho hodnocení a klasifikaci přihlédne k charakteru postižení.

           Pro zjišťování úrovně žákovských vědomostí a dovedností volí učitel takové formy a druhy zkoušení, které odpovídají schopnostem žáka a na něž nemá porucha negativní vliv. Kontrolní práce a diktáty píší tito žáci po předchozí přípravě. Pokud je to nutné, nebude dítě s vývojovou poruchou vystavováno úkolům, v nichž vzhledem k poruše nemůže přiměřeně pracovat a podávat výkony odpovídající jeho předpokladům. Jde např. o hlasité čtení před celou třídou nebo přemíru psaní (přepisování) u dysgrafiků. Jindy můžeme posuzovat výkon, který dítě podalo v daném časovém limitu, a to, co nestačilo, nehodnotíme – např. v diktátu nebo v pětiminutovce u dyspraktického dysgrafika (kombinace poruchy psaní s poruchou vývoje motoriky).

            U žáků s vývojovou poruchou je žádoucí klást důraz na ten druh projevu (písemný nebo ústní), ve kterém má předpoklady podávat lepší výkony. Za obecně platnou je třeba pokládat zásadu, že při klasifikaci nevycházíme z prostého počtu chyb, ale z počtu jevů, které žák zvládl. V některých případech nás nesmí zmýlit zjištění, že žák sice určitou dovednost zvládl (např. analýzu slov), ale přesto při zkoušce selhává. Každá zkouška totiž představuje komplexní situaci, při které se vždy uplatňují obavy, strach, vyšší tempo, nutnost soustředit se na větší počet jevů – např. kvalitu písma, aplikace pravidel; nepříznivě působí minulé selhání, obava z trestu apod.

 Hodnocení a klasifikace žáků s vývojovou poruchou učení

             Klasifikace jako jedna z forem hodnocení na kvantifikující stupeň umožňuje snadnější srovnání výkonů. Vyžaduje se, aby i klasifikace byla provázena hodnocením, tj. vyjádřením pozitivních stránek výkonu, objasněním podstaty neúspěchu, návodem, jak mezery a nedostatky překonávat, jak dále prohlubovat úspěšnost apod. Jestliže v některých případech nebude žák klasifikován, neznamená to, že by mělo být současně omezeno jeho hodnocení. Zejména u těch žáků, kteří nejsou klasifikováni, je na místě hodnotit co nejčastěji a mít na zřeteli motivační a diagnostickou funkci hodnocení i jeho funkci regulativní.

              Žáci, u kterých je diagnostikována dyslexie nebo dysortografie, mohou být se souhlasem zákonného zástupce během celého jejich vzdělání, hodnoceni z mateřského jazyka a z jiných jazyků slovně (a to jak v průběhu školního roku, tak na pololetním a závěrečném vysvědčení). Mohou být osvobozeni od přijímacích zkoušek na střední školy z mateřského jazyka a dalších jazyků, přičemž se budou vzhledem k dalším uchazečům posuzovat, jako by tuto zkoušku úspěšně složili.

              U žáků s diagnostikovanou dyskalkulií bude totéž platit pro matematiku a další předměty, kde výsledky mohou být touto poruchou ovlivněny. Kromě slovního hodnocení v jazycích a matematice, lze u žáků se specifickými poruchami učení hodnotit slovně (průběžně i na vysvědčení) po projednání se zákonným zástupcem a odborníkem v oblasti výchovného poradenství prakticky ve všech předmětech, do nichž se porucha promítá.

Školní řád Základní školy byl schválen Školskou radou při Základní škole a mateřské školce Stanisława Hadyny s polským jazykem vyučovacím Bystřice 366, dne 1.12. 2022

            Tento školní řád nabývá účinnosti dne 1.1. 2023

V Bystřici, dne 1.12. 2022

                                                                                            Bogdan Sikora

                                                                                                         ředitel školy

Mgr. Maciej Szewczyk – člen Školské rady

Mgr. Věslav Szpak – člen Školské rady

mgr Grzegorz Łuński – předseda Školské rady

Karina Walková – předsedkyně Školního parlamentu

 

 

 • Sponsor 1
 • Sponsor 2
 • Sponsor 3
 • Sponsor 4
 • Sponsor 5
 • Sponsor 6
 • Toni mosty